luns, 26 de xuño de 2017

Os 100 do 2017


Podia poñer unha foto épica dunha subida ou dunha baixada, paisaxes fermosas, praias feiticeiras, pero para empezar, as pulseiras que nos acompañaran moito tempo. Agora se queredes saber mais de estos cen quilómetros estades convidados a seguir lendo.
Podia poner una foto épica de una subida o de una bajada, paisajes hermosos, playas encantadoras, pero para empezar, las pulseras que nos acompañaran mucho tiempo. Ahora si quereis saber mas de estos cien kilómetros estais invitados a seguir leyendo.


Este ano partimos de Noia, as catro da tarde, trinta quilómetros tocando casi o mar e pasando por praias e recobecos que xa estan gardados na nosas retinas, esta primeira parte foi moi tendida que axudados polas forzas intactas facemolas moi ben. Eu creo que poderia ir mais rápido, pero desde o dia que nos inscribimos, prometinlle a Uxia que ia con ela, e Uxia camiña un pouco mais despacio ca min, o que me obriga a ir mais amodo, pero una promesa é unha promesa.
Este año salimos de Noia, a las cuatro de la tarde, treinta kilómetros tocando casi el mar y pasando por playas y recobecos que ya estan guardados en nuestras retinas, esta primera parte fue muy tendida que ayudados por nuestras fuerzas intactas las hacemos muy bien. Yo creo que podria ir mas rápido pero desde el dia que nos inscribimos, le prometi a Uxia que iba con ella, y Uxia camina un poco mas despacio que yo, lo que me obliga a ir mas despacio, pero una promesa es una promesa.
 contadores a 0


 Catro da tarde, saimos e a camiñar
Cuatro de la tarde, salimos y a caminar. os poucos metros vennos a saudar un organizador dos 102 de Carballiño, que fixemos en Marzo, e que nos di que esta aqui por todo o que lle contamos nos de estos cen. Creo que a acabou pero despois de ir varios quilometros xuntos, non o volvin a ver. Se le esto espero que me comunique como lle foi.
a los pocos metros nos viene a saludar un organizador de los 102 de Carballiño, que hicimos en Marzo, y que nos dice que esta aqui por todo lo que le contamos nosotros de estos cien. Creo que la acabo pero despues de ir varios kilómetros juntos, no lo volvi a ver. Si lee esto espero que me comunique como le fue.
 Chegamos o primeiro avituallamento, qm 12.5 San Caetano, donde me encontro con Maria, e que estaba facendo os seus primeiros cen, como non podia ser de outro xeito con sufrimento pero acabounos.
Llegamos al primer avituallamiento, km 12.5 San Caetano, donde me encuentro con Maria, y que estaba haciendo su primeros cien, como no podia ser de otra forma con sufrimiento pero los acabo.despois de repoñer un pouco diriximonos os mais bonito dos tramos de estos cen, encamiñamonos cara Porto do Son, pegados o mar e cun serán precioso.
Despues de reponer un poco nos dirigimos al mas bonito de los tramos de estos cien, no dirigimos hacia Porto do Son, pegados al mar con un atardecer precioso. mais preto do mar non se pode
mas cerca del mar no se puede
 Chegada a Porto do Son qm 20, aqui empezan a chegar algun mensaxe dos amigos, ter o tracktherace fai que eles tamen poidan saber donde estamos en calquer momento, tomamos algo e continuamos, o dia esta perfecto para camiñar, bo tempo, e a brisa axudan a non ter sensacion de calor. Imos cara Pedrafurada seguimos na costa e pasaremos polo castro de Baroña
 LLegada a Porto do Son km 20, aqui empiezan a llegar algun mensaje de los amigos, tener el tracktherace hace que ellos tambien puedan saber donde estamos en cualquier momento, tomamos algo y continuamos, el dia esta perfecto para caminar, buen tiempo, y la brisa ayudan para no tener sensacion de calor. Vamos hacia Pedrafurada seguimos en la costa y pasaremos por el castro de Baroña.
 Castro de Baroña
 A muller mais guapa do mundo.
La mujer mas guapa del mundo. Imos moi ben de tempo 
Vamos muy bien de tiempo.


 Despois perdernos o saltar un cruce encontramonos rápidamente, a sinalización de toda a ruta é espectacular, ainda que pola noite, o que marca a diferenza é os reflectantes, ir co frontal e velos da moita seguridade. Recargamos pilas en Pedrafurada, e imos a subir cara o Valle Inclán, onde nos espera unha cea quente, xa se esta poñendo a noite
Despues de perdernos al saltar un cruce nos encontramos rápidamente, la señalización de toda la ruta es espectacular, aunque por la noche, lo que marca la diferencia son los reflectante, ir con el fontral y verlos da mucha seguridad. Recargamos pilas en Pedrafurada,y vamos a subir hacia el Valle Inclán, donde nos espera una cena caliente, ya se esta poniendo la noche.

 E so levamos 40 qm
Y solo llevamos 40 km 

 Aqui Uxia decide abandonar a proba, saiulle unha bocha, consecuencia da andaina de Boqueixon da semana pasada, e temos cousas moi apetecibles a vista, como para fastidiarse mais, decision intelixente, pero que me deixa so, 60 qm por diante.
Aqui Uxia decide abandonar la prueba, le salio una ampolla, consecuencia de la andaina de Boqueixón de la semana pasada, y tenemos cosas muy apetecibles a la vista, como para fastidiarse mas, decisión inteligente, pero que me deja solo, 60 km por delante.


Pola noite non hai moito que ver, pero a baixada tecnica do Valle Inclán faise dura, máis dunha patada lle din a algunha pedra, e vainaios a levar ata o avituallamento do rio Lerez nun sube e baixa,  pasamos por zonas de "grato recordo no 2015" ainda que este ano, de noite en en tramo de baixada non é o mesmo.
Por la noche no hay mucho que ver, pero la bajada técnica del Valle Inclán se hace dura, mas de una patada le di a alguna piedra, y nos va a llevar hasta el avituallamiento del rio Lerez en un sube y baja, pasamos por zona de "grato recuerdo en el 2015" aunque este año, de noche y en tramos de bajada no es lo mismo. 


 os qm pasan
los km pasan


 Avituallamento de Mieites, ainda non son as cinco da mañan e quedan 40 qm, y case once horas, penso que vou ben, pero cando me din que vou xusto, empezo a pensar no que queda, o seguinte punto de parada esta a 15 qm, un pouco largo pero a organización ten que adaptarse moitas veces a esto, a nos non nos queda outra...
Avituallamiento de Mieites, aún no son las cinco de la mañana y quedan 40 km, y casi once horas, pienso que voy bien, pero cuando me dicen que voy justo, empiezo a pensar en llo que queda, el siguiente punto de parada esta a 15 km, un poco largo pero la organización tiene que adaptarse muchas veces a esto, a nosotros no nos queda otra...


 Horreo de Araño, o mais grande de Galicia, aqui temos un avituallamento, e a partir de este punto, queda subir A Muralla, e 20 qm de baixada cara Noia, parece facil, pero é un mundo, a subida é larga pero tendida, non hai moita dificultade, pero xa temos 70 qm nas pernas, a baixada ten tramos tecnicos, e quedan os 7 qm tecnicos do rio, tomar a decision aqui se arrancas acabas, se non é mellor quedar, pero para min esa non é unha opcion a estas alturas, oito da maña, asi que inicio subida a Muralla.
Horreo de Araño, el mas grande de Galicia, aqui tenemos un avituallamiento, y a partir de este punto, queda subir A Muralla, y 20 km de bajada hacia Noia, parece facil, pero es un mundo, la subida es larga pero tendida, no hay mucha dificultad, pero ya tenemos 70 km en las piernas, la bajada tiene tramos técnicos, y quedan los 7 km técnicos del rio, tomar la decision aqui, si arrancas acabas, si no es mejor quedar, pero para mi esa no es una opción a estas alturas, ocho de la mañana, asi que inicio subia A Muralla.Despois dun tramo tendido, vexo a xente subindo por un lateral, non podia ser tan facil...
Despues de un tramo tendido, veo a gente subiendo por un lateral, no podia ser tan facil...


 Parecen eolicos... a que temos que subir ali?
Parecen eólicos... ¿a que tenemos que subir alli?


 Chegando arriba, pechouse de neboa, con vento e frio
llegando arriba, se cerro de niebla, con viento y frio


 Ultima subida importante, cumio da Muralla
Ultima subida importante, cima de A Muralla

 Despois de tomar leite, xa non podia con acuarius ou cocacolas... tiro para abaixo, 
Despues de tomar leche, ya no podia con acuarius o cocacolas... tiro para abajo.


cada vez que ves un punto quilometrico, a subida de autoestima sube 
cada vez que ves un punto kilometrico, la subida de autoestima sube.

 antes de chegar o avituallamento fannos pasar por un encoro e facer un poco de equilibrio, baixada fastidiada, e como que pon un caramelo, baixar e subir unhas escaleiras antes da derradeira parada para recargar.
antes de llegar al avituallamiento nos hacen pasar por una presa y hacer un poco de equilibrio, bajada fastidiada, y como quien pone un caramelo, bajar y subir unas escaleras antes de la ultima parada para recargar.

quedanme tres horas, para facer 11 qm, vou nas ultimas, pero sempre tes esas distancias na tua cabeza, os teus adestramentos, canto fas o qm, non vale de nada, cando de repente te meten no rio, no que non poño mais fotos, porque saturaria o blog, pero no que de repente, non avanzas, saltas troncos, subes pedras, baixa pedras, levas 20 minutos e non ves resultados, o gps debeuse parar , pensas.. 
me quedan tres horas, para hacer 10 km, voy en las ultimas, pero siempre tienes esas distancias en tu cabeza, tus entrenamientos, cuanto haces el km, no vale de nada, cuando de repente te menten en el rio, en el que no pongo mas fotos porque saturaria el blog, pero en el que de repente, no avanzas, saltas troncos, subes pedras, bajas piedras, llevas 20 minutos y no ves resultados, el gps se debio de parar, piensas..
 qm 95 o meu dorsal... xa non podo mais, non lembro outra proba na que me costara mais acabar, non sei moi ben, o perfil non parece o peor, o dia foi estupendo, pero aqui o unico que manda é a cabeza e a cabeza di que terei que poder, aqui tamen axudan os ánimos, esa xente que te envia unha mensaxe, que se acorda de ti, parece que os pasos levanse mellor, aqui Uxia cun chico da organización, ven a acompañarme os ultimos dous qm, agradecese moitos, pero a botella de leite fria que me trae, é para enmarcar...
km 95 mi dorsal... ya no puedo mas, no recuerdo otra prueba en la que me costara mas acabar, no se muy bien, el perfil no parece el peor, el dia fue estupendo, pero aqui lo unico que manda es la cabeza y la cabeza dice que tendrá que que poder, aqui tambien ayudan los ánimos, esa gente que te envia un mensaje, que se acuerda de ti, parece que los pasos se llevan mejor, aqui Uxia con un chico de la organización, viene a acompañarme los ultimos dos km, se agradece mucho, pero la botella de leche fria que me trae, es para enmarcar...Por fin!!, qm 99
¡Por fin !, km 99


Saimos do rio e entramos en Noia... xa quedan metros
Salimos del rio y entramos en Noia... ya quedan metros

O perfil e o percorrido en video
El perfil y el recorrido en video
facia un ano que non choraba, na meta do 2016, esta vez repetin, e volvin a chorar, este ano levarei un recordo imborrable, a mais dura a mais emocionante a mais espectacular das andainas que se poden facer. Grazas a todos, a organizacion mellor imposible, o compañerismo indescriptible, orgullo de ser unha pequena parte desta aventura.
hacia un año que no lloraba, en la meta del 2016, esta vez repeti, y volvi a llorar, este año llevare un recuerdo imborrable, la mas dura la mas emocionante y mas espectacular de las andainas que se pueden hacer. Gracias a todos, la organización mejor imposible, el compañerismo indescriptible, orgullo de ser una pequeña parte de esta aventura.16 comentarios:

 1. Al leerte recuerdo los 100 del año pasado , que esfuerzo tan grande !! Peto como dices la cabeza es muy importante cuando ya casi mo quedan fuerzas . Bravo campeonnn!!

  ResponderEliminar
  Respostas
  1. non saberia espeficicar a porcentanxe, pero esta claro que a medida que van pasando os qm, a cabeza é a que manda.

   Eliminar
 2. Enhorabuena por acabar también.

  Caramba... Creí que te llevaba delante (me pasasteis en el 25) y resulta que en la cena (pese a que paré más de 30 mn) saliste después.
  A mi me resultó MUY relevante haber ido a "reconocer" previamente de día (a mapa,con calma) el tramo nocturno (como te comenté, conocía del 40 al 77). Fui más rápido de noche que de día.

  Yo tardé 23 h 2 mn. Por los datos de tu gps parece que llegaste en 23 h, aunque no soy consciente de que me pasaras después del ultimo avituallamiento (salí de alli a las 12:33, con 3 h y media de margen).

  ResponderEliminar
  Respostas
  1. Parabens para ti tamen, nos perdemonos un tramo antes de chegar a Pedrafurada, e tardamos un rato en coller outra vez a senda, e na cea estivemos un bo rato, mentras Uxia decidia se continuar ou non. Eu creo que o tramo nocturno non foi moi dificil agas o tramo do rio Lerez, a min pareceume mais complicado o ultimo tramo da andaina, no rio, por cansanzo, eu pensei que me perdera cando o pouco nos sacaron do rio para subir a aldea, tardei casi tre horas en facer ese ultimo tramo. Eu tamen me fixei e non sei moi ben que pasou no gps, marcame 23 horas, pero eu fixen 23h 45 min. Como digo no blog, para min foi unha das andainas mais dificiles de acabar, pero tamen das que gardarei sempre nos recordos. Unha aperta.

   Eliminar
  2. A ver si apagaste el gps algún momento (en la cena, por ejemplo). O te quedaste sin pilas... yo las tuve que cambiar y no me grabó un tramo cerca de Baroña. El tramo nocturno era muy irregular. A mi también se me hizo eterno el ultimo tramo. Saludos

   Eliminar
 3. Impresionante Carlos !!, emocionante seguir minuto a minuto o percorrido destos 100. Dan gañas de apuntarse. Algún día ... quen sabe.

  ResponderEliminar
  Respostas
  1. Seguro que algunha faremos xuntos, e espero acabala eu tamen, que polo de agora vas 2-0.

   Eliminar
 4. Dou fé de q o leite che prestou...
  Un saúdo

  ResponderEliminar
  Respostas
  1. Moitas graza, Xaiño, hai que poñer mais leite nos avituallamentos e menos Coca Colas e isotonicos.. :)

   Eliminar
 5. Boas tardes Carlos.
  Son Alberto do Carballiño.
  Como che dixen o sábado, de cando en vez paso por esta a túa casa para ler as impresionantes crónicas que escribes. Grazas a elas e ao que falamos nos 102 do Carballiño a Santiago fun da partida nesta magnífica proba.
  Alégrome un montón de ver a cara de emoción coa que remataches!! Eu non acabei tan emocionado pero segundo pasan os días....a alegría vai a máis, co cal non descarto volver a facer un "tolada" destas.
  Un saúdo e unha aperta a Uxía.
  Vémonos nos camiños!!!

  ResponderEliminar
  Respostas
  1. Alegrome un monton de que acabaras e ben, esta é unha toleria que cando che pica xa non hai remedio. Dime Uxia que xa cho dixo, que ias repetir. Unha aperta e vémonos polos camiños!

   Eliminar
 6. Sé que me repito, pero no puedo dejar de pensar en la fuerza mental que debe hacer falta para acabar una prueba así. Enhorabuena chiquillos.
  Por cierto, las fotos muy chulas, pero la de Uxía a contraluz: un 10 !

  ResponderEliminar